ګالري

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

لابراتوار

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

د کنفرانس خونه

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

د عامه اړیکو غړی

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

بې وزله ورکشاپ

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

د فابریکې ودانۍ

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

لابراتوار 1

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

د ورکشاپ تولید او تجهیزات

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

دفتر

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

تجهیزات

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

ساینسی ټیم

د PHCOKER شرکت فابریکه انځور

لابراتوار